Advies

Een eerste opzet is het aanbieden van vakkundig advies voor familiale vermogensplanning (voorzorg), erfeniskwesties (nazorg) of andere juridische en fiscale vraagstukken op familiaal - of ondernemingsniveau.

Advies

Een eerste opzet is het aanbieden van vakkundig advies voor familiale vermogensplanning (voorzorg), erfeniskwesties (nazorg) of andere juridische en fiscale vraagstukken op familiaal - of ondernemingsniveau. 

Ook verlenen we professionele bijstand aan accountants, notarissen, advocaten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, verzekeringsmakelaars, e.a. Dit kan bestaan in het zoeken naar een al dan niet gestructureerde oplossing van een initieel, algemeen of bijzonder vraagstuk. Een visie onder de vorm van een 'second opinion' behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Vermogensplanning (voorzorg)

Advies in vermogensplanning is in de eerste plaats een zoektocht naar rechtszekerheid bij de overgang van vermogens en ondernemingen naar de volgende familiale generatie of partner. Er wordt een passend antwoord gezocht op de volgende vraagstellingen, zoals: Ik wil een deel van mijn vermogen aan mijn kind overdragen: welke techniek (testament, handgift, bankgift, of notariële schenkingsakte) gebruik ik het best? Ik wil schenken, maar toch nog controle over mijn geschonken goederen behouden. Hoe kan ik deze garanties best inbouwen? De meest geschikte regeling wordt voor u gezocht: via het vruchtgebruik, de maatschap, de private stichting, de vennootschap, of andere. Zou ik niet beter eerst een testament opmaken, want een schenking aan mijn kind is nu eenmaal onherroepelijk? Moet ik mijn huwelijkscontract al dan niet aanpassen? Hoe bescherm ik mijn samenwonende partner? Biedt de opmaak van een levensverzekeringsovereenkomst een gezond alternatief? Hoe beveilig ik het vermogen van mijn gehandicapte kinderen of aanverwanten? 

Tijdens elk van voormelde zoektochten worden ook de fiscale aspecten behandeld. Waar nodig worden de mogelijke belastinggevaren geneutraliseerd. 

Het zoeken naar de juiste oplossing op deze vragen is dan ook maatwerk, met oog voor detail en vooruitdenken.

Notariële ervaring

Door zijn notariële ervaring gedurende 15 jaar in diverse notariskantoren biedt Jos Ruysseveldt zijn diensten vanuit een praktische en concrete invalshoek. Zo zorgt hij voor de redactie van testamenten, huwelijks-, schenkings-, aanwascontracten, alsook de opmaak van de statuten voor maatschappen, vennootschappen en private stichtingen en andere overeenkomsten.

Werkwijze

Advies vermogensplanning
Een eerste gesprek met betrekking tot uw vermogensplanning of een ander juridisch/fiscaal vraagstuk duurt meestal één à anderhalf uur.

Als voorbereiding voor een eerste gesprek in het kader van uw vermogensplanning vragen we de volgende inlichtingen en/of documenten op dat ogenblik mee te brengen, zoals:

   • een kopij van uw huwelijkscontract en/of reeds opgemaakte testamenten;
   • een overzicht van :
     - uw onroerend en roerend vermogen met aanduiding van een indicatieve verkoopwaarde per goed;
     - uw beleggingsverzekeringen, met wie als begunstigde is aangeduid.

Opmaak documenten (akten / overeenkomsten / statuten / testamenten)

Mondt het eerste gesprek uit tot een vervolg met een concrete realisatie van uw vermogensplanning dan wordt op dat ogenblik overgeschakeld naar een forfaitair systeem, waarbij de kostprijs van de eerste vergadering wordt verrekend. 

Deze uitvoering vertaalt zich in de volgende mogelijkheden: de redactie van een uitgeschreven advies en/of het opstellen in één of meerdere akten, overeenkomsten, statuten, testamenten, aangiften nalatenschappen… 

Erelonen

Voor de betaling van de erelonen geldt een drievoudig systeem.

Ereloon volgens uurtarief
Het vaste uurtarief bedraagt 240 euro (excl. btw) per uur. Het tarief wordt met 50% verhoogd in functie van de hoogdringendheid, de belangrijkheid of de complexiteit van de situatie of de zaak.

Ereloon volgens budget
Voor de opmaak van akten, overeenkomsten, statuten, testamenten, …. wordt vóór de uitvoering steeds voorafgaandelijk een schriftelijk budget voorgesteld, zodat u duidelijk zicht heeft op wat de gehele operatie uiteindelijk zal kosten. Voor de opmaak van aangiften nalatenschap wordt het ereloon bepaald zoals dit geldt voor notarissen.

Andere vergoedingen en kosten
Het komt ook voor dat de vergoeding wordt bepaald in functie van een percentage van het (geldelijk) belang of volgens de waarde van de zaak.

Kosten

Voor de aanleg van he dossier wordt een eenmalige vergoeding van 120 euro gevraagd. Tevens wordt voor standaardbriefwisseling een forfait gehanteerd van 10 minuten per brief (dictaat), behoudens indien er sprake is van gemotiveerde briefwisseling. 

Publicaties

Onze dienstverlening beperkt zich niet alleen tot praktijkgerichte oplossingen, maar spitst zich ook toe op het schrijven van publicaties. Ontdek hier de reeds geschreven werken.
 

Opleiding

Het sluitstuk van onze dienstverlening is opleiding en vorming. Open opleidingen in seminarievorm maar ook over specifieke thema’s op maat. Ontdek hier welke opleidingen op het programma staan.